Algemene Voorwaarden

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) waaronder we elk van onze producten (genaamd “Product”) die op onze website www.fabynails.be vermeld staan aan u leveren. Gelieve deze Algemene Voorwaarden grondig te lezen vooraleer Producten via de website te bestellen. Door één van onze Producten te bestellen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. We raden u aan om voor toekomstig gebruik een kopie af te drukken van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Ondernemingsgegevens

BVBA Savanh

Peter Benoitplein 15E/F

1120 Brussel

Telefoonnummer: +32 (0)2 268 24 77 (maandag-donderdag: 9u30-12u30/13u-17u & vrijdag: 9u30-12u30/13u-15u30)

E-mailadres: info@fabynails.be

BTW-nummer: BE 0541.587.523

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van BVBA SAVANH. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door BVBA SAVANH schriftelijk zijn bevestigd. Met inachtneming van het bovenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BVBA SAVANH niet.

Alle aanbiedingen van BVBA SAVANH zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. BVBA SAVANH behoudt te allen tijde het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BVBA SAVANH. BVBA SAVANH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4 – Site gereserveerd aan professionelen

De Site is uitsluitend gereserveerd voor professionelen, zijnde personen, ondernemingen, rechtspersonen en vrije beroepen met vestiging te België, Nederland, Luxemburg of Frankrijk (hierna de 'Professional') die de aangekochte producten uitsluitend gebruiken in het kader van hun professionele activiteiten. Voor eenieder die kwalificeert als 'consument' in de zin van artikel 1,7 van de wet op de handelspraktijken van 14 juli 1991, zijnde de fysieke en rechtspersonen die de producten voor privé-gebruik wensen aan te kopen of te gebruiken, is het verboden een aankoop op deze website te doen. De consument wordt doorverwezen naar de website www.fabyshop.be voor zijn aankopen.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u over een gebruikersidentificatie beschikken. Dit account kan worden aangemaakt op de website door het invullen van een formulier waarin u verplicht bent ons de hoedanigheid als professioneel te bewijzen (bijvoorbeeld via het Belgische, Nederlandse of Luxemburgse BTW-nummer, via een bewijs van inschrijving bij een sociaal secretariaat als zelfstandige, via inschrijving bij een professionele instelling, of via elk ander bewijsstuk dat door BVBA SAVANH als nuttig wordt beschouwd. Na goedkeuring van dit account door BVBA SAVANH kan de professional overgaan tot het doen van aankopen. De leveringen zullen uitsluitend in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg plaatsvinden .

Artikel 5 – Levering en verzendingskosten

Zolang zichtbaar op onze site, zijn onze producten in principe in voorraad en beschikbaar. Na uitgifte van uw ontvangstbewijs van bestelling, zal u binnen de best mogelijke tijd een mail worden gezonden om de voorziene leveringsdatum kenbaar te maken. Indien uitzonderlijk een artikel niet beschikbaar is bijvoorbeeld omwille van het niet in stock zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en u binnen de kortst mogelijke tijd een aangepaste oplossing voorstellen.

Levering geschiedt uitsluitend prepaid, tenzij anders overeengekomen.

Bij levering in België van zaken beneden €280,- excl. BTW bedragen de verzendkosten €8,00- excl. BTW.

Bij levering in Nederland en Luxembourg van zaken beneden €280,- excl. BTW bedragen de verzendkosten €9,5- excl. BTW.

Bij levering in Frankrijk van zaken beneden €560,- excl. BTW bedragen de verzendkosten €16,- excl. BTW.

Bij levering van zaken beneden €50,- excl. BTW wordt tevens € 5,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

De zaken reizen voor risico van de wederpartij.

De leveringsprocedure, leveringstermijn en leveringskosten kunnen geconsulteerd worden onder de rubriek “levering”.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg.

De levering gebeurt via het extern koeriersbedrijf DPD.

Artikel 6 - De prijs

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en kunnen worden gewijzigd.

De vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt zonder leveringskosten.

De in de orderbevestiging vermelde prijs is de definitieve prijs, uitgedrukt in euro’s, inclusief alle belastingen tegen het wettelijk geldende tarief. De leveringskosten zijn bij de prijs inbegrepen.

Artikel 7 – Klachten

Klachten dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst der producten aan BVBA SAVANH te worden gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Zijn zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt of gebruikt, dan worden zij in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd. Klachten geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten. Retourzendingen zijn op kosten van de koper.

Artikel 8 – Schadevergoeding

BVBA SAVANH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering hoe ook, onverminderd ons recht alsnog te leveren hetgeen door de wederpartij is bedongen. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten. Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, enz. van de goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven. BVBA SAVANH kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door ondeskundig dan wel verkeerd gebruik.

Artikel 9 – Retourzendingen

Geleverde en geaccepteerde zaken worden door BVBA SAVANH niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. BVBA SAVANH heeft het recht vrachtkosten van retourzendingen in rekening te brengen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van BVBA SAVANH tot de volledige betaling van zijn prijs. M.a.w. alle geleverde zaken blijven eigendom van BVBA SAVANH tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere zaken zijn opgenomen. BVBA SAVANH verkrijgt bij vermenging, verwerking of opname in andere zaken te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de geleverde zaken.

Artikel 11 – Betaling

Goederen geleverd door BVBA SAVANH zijn op voorhand te betalen, tenzij anders overeengekomen.

De tegenpartij wordt geacht na verloop van de betalingstermijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn. Bij overschrijding van de termijn wordt de wederpartij 1% over de contractsom aan administratiekosten verschuldigd met een minimum van € 13, ongeacht de duur van de overschrijding en ongeacht het hierna bepaalde. Indien de wederpartij niet uiterlijk op vervaldag na factuurdatum heeft betaald, heeft BVBA SAVANH het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke rente, verhoogd met 4%. Iedere verplichting van de wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij uitstel van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien zijnen laste beslag wordt gelegd.

Bestelde producten worden niet gereserveerd voor de klant zolang de betaling niet voldaan is.

Artikel 12 – Zekerheid en ontbinding

BVBA SAVANH is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de tegenpartij of een gegronde vrees daarvoor, nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van zaken. Indien de wederpartij met enige verplichting, welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en is BVBA SAVANH gerechtigd voor verdere leveranties deugdelijke zekerheid te verlangen.

Artikel 13 – Kosten

Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van € 35,-, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

Niets uit de handleidingen, brochures, website, folders of nieuwsbrieven mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van BVBA SAVANH. Productbenamingen mogen niet gebruikt of vermenigvuldigd worden.

Artikel 15 – Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de Klant zijn computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van een computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. De Klant kan dit doen via de instellingen van zijn browser (via de helpfunctie). Hierbij dient wel rekening gehouden te worden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de Klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de website van BVBA SAVANH, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 16 – Betwistingen

Deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de Site (en eventuele niet-contractuele relaties die hieruit voortvloeien) worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen zijn onderworpen aan de Belgische wet en uitsluitend de rechtbanken van Brussel zullen bevoegd zijn.